Делатност

Предузеће обавља делатност од општег интереса за град Београд, управљање јавним путевима града Београда са претежном делатности:
42.11 — Изградња путева и аутопутева.
Делатност из става 1. овог члана обухвата следеће послове:
• организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавних путева града Београда;
• коришћење јавног пута (организовање и контрола наплате накнада за употребу јавног пута, вршење јавних овлашћења и сл.);
• заштита јавног пута;
• вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији јавног пута; уступање радова на одржавању јавног пута;
• организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног пута;
• планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите јавног пута;
• означавање јавног пута;
• вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве.
Предузеће има искључиво право обављања делатности из овог члана.

Поред неведених Предузеће обавља и следеће делатности:
• издавање сагласности за изградњу, односно реконструкцију прикључака на јавни пут;
• издавање сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода, железничке пруге и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. на јавном путу;
• издавање сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода, железничке пруге и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. у заштитном појасу јавног пута;
• издавање сагласности за измену саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута;
• издавање сагласности за одржавање спортске или друге манифестације на јавном путу;
• издавање посебне дозволе ванредног превоза или друге манифестације на јавном путу;
• издавање одобрења за издавање средстава за оглашавање (рекламних табли, рекламних паноа, уређаје за сликовито или звучно обавештавање или оглашавање и др.) на јавном путу, односно поред тог пута.