Јавне набавке

2020.

Радови на асфалтирању улица и општинских путева, на територији града Београда

Осигурање од професионалне одговорности

Услуге осигурања од одговорности према трећим лицима – из делатности

Независна оцена

Снимање прикључака комерцијалних објеката на улице или општинске путеве на територији града Београда, са израдом базе података

Радови на поправци оштећења јавних саобраћајних површина изведених од гранитних плоча и коцке

Набавка тонера

Услуга вршења стручног надзора над извођењем радова из Програма одржавања улица и општинских путева, на период од 2 године

Надоградња сервера, са одржавањем

Редован преглед стања мостова на територији 17 градских општина на територији града Београда

Прибављање непокретности у закуп

Радови на одржавању светлосне сигнализације улица и општинских путева, на територији града Београда: ГО Обреновац, ГО Сурчин, ГО Младеновац, ГО Барајево, ГО Лазаревац, ГО Сопот и ГО Гроцка