Одговори на честа питања

Питање: Да ли је ЈП „Путеви Београда“ задужено за санацију ударних рупа и улегнућа на коловозу и тротоару?
Одговор: У надлежности ЈП „Путеви Београда“ је одржавање пута и путне инфраструктуре (јавних путева и путних објеката, саобраћајне сигнализације и опреме). У складу са наведеним, Надзорни орган ЈП „Путеви Београда“ након обиласка локације уколико је пријава оправдана, издаје налог извођачу радова да санира оштећење.

Питање: Да ли је у надлежности ЈП „Путеви Београда“ постављање нове саобраћајне сигнализације и опреме на територији града Београда?
Одговор: Захтев за постављање нове саобраћајне сигнализације и опреме на терену, потребно је упутити Секретаријату за саобраћај. ЈП „Путеви Београда“ се између осталог баве и редовним одржавањем постојеће саобраћајне сигнализације и опреме на јавним саобраћајним површинама, која је постављена у складу са Решењем о техничком регулисању донетим од стране Секретаријата за саобраћај.

Питање: Који је поступак подношења захтева за реконструкцију улица на територији града Београда?
Одговор: Реконструкција улица и већи радови се изводе на основу Програма радова Секретаријата за саобраћај који доноси Градоначелник, коме предлог Програма достављају на усвајање ЈП „Путеви Београда“ и Секретаријат за саобраћај, на основу предлога и приоритета које дефинишу градске општине, а у складу са опредељеним средствима буџета града Београда. Узимајући наведено у обзир, неопходно је да се обратите надлежној градској општини.

Питање: Спада ли под надлежност ЈП „Путеви Београда“ и одржавање унутарблоковских површина?
Одговор: Површина унутар блока није јавна саобраћајна површина, те стога одржавање поменуте површине није у надлежности овог предузећа. За одржавање исте потребно је да се обратите надлежној градској општини.

Питање: Коме је потребно да се обратимо за накнаду штете насталу услед оштећења коловоза у Граду?
Одговор: ЈП „Путеви Београда“ врши накнаду штете (материјалне и нематеријалне) насталу услед оштећења коловоза на општинским путевима и улицама које су у надлежности предузећа. Захтеви се предају на писарници предузећа, Улица Жоржа Клемaнсоа број 19 спрат 2.

Питање: Да ли ЈП „Путеви Београда“ издају дозволе за обављање ванредног превоза на територији града Београда?
Одговор: ЈП „Путеви Београда“ издају дозволе за обаљање ванредног превоза (појединачне и временске). Захтев и попуњени обрасци предају се на писарници ЈП “Путеви Београда“, Улица Жоржа Клемaнсоа број 19 спрат 2.

Питање: Коме је потребно да се обратимо за чишћење снега и леда са саобраћајница?
Одговор: У складу са Оперативним планом одржавања улица и општинских путева на територији града Београда који доноси Секретаријат за саобраћај, ЈП “Путеви Београда” организује одржавање улица и општинских путева, пешачких стаза на мостовима, надвожњацима и подвожњацима у зимским временским условима, преко ЈКП „Београд пут“. Овим планом су дефинисани приоритети и рокови за извршење. Наведеним планом дефинисано је и ко одржава остале јавне површине, а надзор врши Секретаријат за инспекцијске послове.

Питање: Ко је дужан да санира раскопану површину након отклањања хитног квара или након постављања нових инсталација у трупу пута?
Одговор: Поправку коловоза или тротоара после отклањања хитног квара на инсталацијама у трупу пута, као и након завршетка постављања нових инсталација у трупу пута, врши инвеститор радова на поправци односно постављању инсталација. Уколико се не поступи по надлежности, пријаву је потребно упутити Секретаријату за инспекцијске послове на даљи поступак и надлежност.

Питање: Коме је потребно да се обрати инвеститор, за издавање Сагласности приликом извођења радова на градилишту, за заузеће тротоара или друге јавне саобраћајне површине?
Одговор: У надлежности ЈП „Путеви Београда“ је издавање Сагласности за раскопавање и/или заузеће улица и/или општинских путева као и издавање Сагласности за постављање инсталација у улицима и/или општинским путевима. Потребну документацију можете преузети на следећем линку.

Питање: Да ли је ЈП „Путеви Београда“ надлежно за издавање Сагласности за постављање средстава и објеката за оглашавање на јавним саобраћајним површинама?
Одговор: У надлежности ЈП „Путеви Београда“ је издавање Сагласности за постављање средстава и објеката за оглашавање на јавним саобраћајним површинама. Потребну документацију можете преузети на следећем линку.