Odgovori na česta pitanja

Pitanje:Da li je JP „Putevi Beograda“ zaduženo za sanaciju udarnih rupa i ulegnuća na kolovozu i trotoaru?
Odgovor: U nadležnosti JP „Putevi Beograda“ je održavanje puta i putne infrastrukture (javnih puteva i putnih objekata, saobraćajne signalizacije i opreme). U skladu sa navedenim, Nadzorni organ JP „Putevi Beograda“ nakon obilaska lokacije ukoliko je prijava opravdana, izdaje nalog izvođaču radova da sanira oštećenje.

Pitanje:Da li je u nadležnosti JP „Putevi Beograda“ postavljanje nove saobraćajne signalizacije i opreme na teritoriji grada Beograda?
Odgovor: Zahtev za postavljanje nove saobraćajne signalizacije i opreme na terenu, potrebno je uputiti Sekretarijatu za saobraćaj. JP „Putevi Beograda“ se između ostalog bave i redovnim održavanjem postojeće saobraćajne signalizacije i opreme na javnim saobraćajnim površinama, koja je postavljena u skladu sa Rešenjem o tehničkom regulisanju donetim od strane Sekretarijata za saobraćaj.

Pitanje: Koji je postupak podnošenja zahteva za rekonstrukciju ulica na teritoriji grada Beograda?
Odgovor: Rekonstrukcija ulica i veći radovi se izvode na osnovu Programa radova Sekretarijata za saobraćaj koji donosi Gradonačelnik, kome predlog Programa dostavljaju na usvajanje JP „Putevi Beograda“ i Sekretarijat za saobraćaj, na osnovu predloga i prioriteta koje definišu gradske opštine, a u skladu sa opredeljenim sredstvima budžeta grada Beograda. Uzimajući navedeno u obzir, neophodno je da se obratite nadležnoj gradskoj opštini.

Pitanje:Spada li pod nadležnost JP „Putevi Beograda“ i održavanje unutarblokovskih površina?
Odgovor: Površina unutar bloka nije javna saobraćajna površina, te stoga održavanje pomenute površine nije u nadležnosti ovog preduzeća. Za održavanje iste potrebno je da se obratite nadležnoj gradskoj opštini.

Pitanje:Kome je potrebno da se obratimo za naknadu štete nastalu usled oštećenja kolovoza u Gradu?
Odgovor: JP „Putevi Beograda“ vrši naknadu štete (materijalne i nematerijalne) nastalu usled oštećenja kolovoza na opštinskim putevima i ulicama koje su u nadležnosti preduzeća. Zahtevi se predaju na pisarnici preduzeća, Ulica Žorža Klemansoa broj 19 sprat 2.

Pitanje:Da li JP „Putevi Beograda“ izdaju dozvole za obavljanje vanrednog prevoza na teritoriji grada Beograda?
Odgovor: JP „Putevi Beograda“ izdaju dozvole za obaljanje vanrednog prevoza (pojedinačne i vremenske). Zahtev i popunjeni obrasci predaju se na pisarnici JP “Putevi Beograda“, Ulica Žorža Klemansoa broj 19 sprat 2.

Pitanje:Kome je potrebno da se obratimo za čišćenje snega i leda sa saobraćajnica?
Odgovor: U skladu sa Operativnim planom održavanja ulica i opštinskih puteva na teritoriji grada Beograda koji donosi Sekretarijat za saobraćaj, JP “Putevi Beograda” organizuje održavanje ulica i opštinskih puteva, pešačkih staza na mostovima, nadvožnjacima i podvožnjacima u zimskim vremenskim uslovima, preko JKP „Beograd put“. Ovim planom su definisani prioriteti i rokovi za izvršenje. Navedenim planom definisano je i ko održava ostale javne površine, a nadzor vrši Sekretarijat za inspekcijske poslove.

Pitanje:Ko je dužan da sanira raskopanu površinu nakon otklanjanja hitnog kvara ili nakon postavljanja novih instalacijau trupu puta?
Odgovor: Popravku kolovoza ili trotoara posle otklanjanja hitnog kvara na instalacijama u trupu puta, kao i nakon završetka postavljanja novih instalacija u trupu puta, vrši investitor radova na popravci odnosno postavljanju instalacija. Ukoliko se ne postupi po nadležnosti, prijavu je potrebno uputiti Sekretarijatu za inspekcijske poslove na dalji postupak i nadležnost.

Pitanje:Kome je potrebno da se obrati investitor, za izdavanje Saglasnosti prilikom izvođenja radova na gradilištu, za zauzeće trotoara ili druge javne saobraćajne površine?
Odgovor: U nadležnosti JP „Putevi Beograda“ je izdavanje Saglasnosti za raskopavanje i/ili zauzeće ulica i/ili opštinskih puteva kao i izdavanje Saglasnosti za postavljanje instalacija u ulicima i/ili opštinskim putevima. Potrebnu dokumentaciju možete preuzeti na sledećem linku.

Pitanje:Da li je JP „Putevi Beograda“ nadležno za izdavanje Saglasnosti za postavljanje sredstava i objekata za oglašavanje na javnim saobraćajnim površinama?
Odgovor: U nadležnosti JP „Putevi Beograda“ je izdavanje Saglasnosti za postavljanje sredstava i objekata za oglašavanje na javnim saobraćajnim površinama. Potrebnu dokumentaciju možete preuzeti na sledećem linku.