Организациона структура

Сектор за безбедност саобраћаја, оглашавање и саобраћајно-техничке податке
Сектор за планове, техничку и пројектну документацију
Сектор за одржавање саобраћајне сигнализације и опреме
Сектор за одржавање јавних путева и путних објеката
Сектор за правне, кадровске и опште послове
Сектор за економске и финансијске послове
Сектор за праћење накнада за коришћење јавних путева

——————————————————————————————————————–

На дан 10.02.2022. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у ЈП „Путеви Београда“:

• број систематизованих радних места према нивоу квалификација –  117

• укупан број запослених на одређено и неодређено време према нивоу квалификација – 75

• број радно ангажованих лица према основу ангажовања (рад ван радног односа) – 4

• укупан број запослених на неодређено време којима је радни однос престао по било ком основу у

претходној календарској години –  5

• укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у претходној календарској години –  0

• укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у оквиру дозвољеног процента од 70% у текућој календарској години – 0 • укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника изнад тог процента у текућој календарској години – 0