Organizaciona struktura

Sektor za bezbednost saobraćaja, oglašavanje i saobraćajno tehničke podatke
Sektor za planove, tehničku i projektnu dokumentaciju
Sektor za održavanje saobraćajne signalizacije i opreme
Sektor za održavanje javnih puteva i putnih objekata
Sektor za pravne, kadrovske i opšte poslove
Sektor za ekonomske i finansijske poslove

——————————————————————————————————————–

Na dan 22.3.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica u JP „Putevi Beograda“:

• broj sistematizovanih radnih mesta prema nivou kvalifikacija –  81

• ukupan broj zaposlenih na određeno i neodređeno vreme prema nivou kvalifikacija – 67

• broj radno angažovanih lica prema osnovu angažovanja (rad van radnog odnosa) – 6

• ukupan broj zaposlenih na neodređeno vreme kojima je radni odnos prestao po bilo kom osnovu u

prethodnoj kalendarskoj godini –  4

• ukupan broj novozaposlenih na neodređeno vreme i određeno vreme u svojstvu pripravnika u prethodnoj kalendarskoj godini –  0

• ukupan broj novozaposlenih na neodređeno vreme i određeno vreme u svojstvu pripravnika u okviru dozvoljenog procenta od 70% u tekućoj kalendarskoj godini – 0 • ukupan broj novozaposlenih na neodređeno vreme i određeno vreme u svojstvu pripravnika iznad tog procenta u tekućoj kalendarskoj godini – 0