Sektor za pravne, kadrovske i opšte poslove

U sektoru za pravne, kadrovske i opšte poslove iz delatnosti preduzeća, obavljaju se poslovi zastupanja i normativne delatnosti, naknade štete, poslovi javnih nabavki veće i male vrednosti, postupak utvrđivanja radno-pravne odgovornosti, prekršajni postupak, kadrovski poslovi i radni odnosi, opšti poslovi i poslovi pisarnice i arhive, kao i administrativno tehnički i drugi poslovi vezani za delatnost sektora.
U sastavu Sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove nalaze se sledeće službe:

  1. Služba za javne nabavke i ugovore
  2. Služba za pravne, kadrovske poslove i opšte poslove
  3. Odsek za opšte poslove