Услуге

У надлежности ЈП „Путеви Београда“ је издавање следеће документације:

 • Сагласности за раскопавање и/или заузеће улица и/или општинских путева;
 • Сагласности за постављање инсталација у улицама и/или општинским путевима;
 • Сагласности за постављање средстава и објеката за оглашавање;
 • Услова за пројектовање и прикључење за потребе издавања локацијских услова у поступку обједињене процедуре електронским путем, као и услови за укрштање и паралелно вођење;
 • Услова за потребе израде докумената просторног и урбанистичког планирања;
 • Решења о испуњености издатих услова у складу са чланом 17. Закона о путевима,
 • Дозволе за ванредни превоз (појединачне и временске).

ЈП „Путеви Београда“ обавештавају кориснике јавних путева да је од 1. јануара 2019. године ступио на снагу Закон о накнадама за коришћење јавних добара. Сходно одредбама овог Закона, а према Одлуци о накнадама за коришћење јавних путева за територију града Београда, накнаде за коришћење општинских путева и улица који припадају управљачу јавних путева у Београдау су:

 1. накнаде за ванредни превоз, и то за:
  1. прекорачење дозвољене димензије,
  1. прекорачење дозвољене укупне масе,
  1. прекорачење дозвољеног осовинског оптерећења,
 2. накнаде за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за обавештавање и оглашавање поред општинских путева и улица, односно на другом земљишту које користи управљач,
 3. накнада за коришћење делова путног земљишта општинских путева и улица и другог земљишта, које користи управљач,
 4. накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже, топловода и сл. на општинским путевима и улицама.

Обвезник накнаде за коришћење делова путног земљишта општинских путева и улица и другог земљишта које користи управљач је корисник тог земљишта. Обвезник накнаде за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже, топловода и сл. на општинском путу или улици је инвеститор који користи општински пут или улицу за постављање инсталација.