Usluge

U nadležnosti JP „Putevi Beograda“ je izdavanje sledeće dokumentacije:

 • Saglasnosti za raskopavanje i/ili zauzeće ulica i/ili opštinskih puteva;
 • Saglasnosti za postavljanje instalacija u ulicama i/ili opštinskim putevima;
 • Saglasnosti za postavljanje sredstava i objekata za oglašavanje;
 • Uslova za projektovanje i priključenje za potrebe izdavanja lokacijskih uslova u postupku objedinjene procedure elektronskim putem, kao i uslovi za ukrštanje i paralelno vođenje;
 • Uslova za potrebe izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja;
 • Rešenja o ispunjenosti izdatih uslova u skladu sa članom 17. Zakona o putevima,
 • Dozvole za vanredni prevoz (pojedinačne i vremenske).

JP „Putevi Beograda“ obaveštavaju korisnike javnih puteva da je od 1. januara 2019. godine stupio na snagu Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara. Shodno odredbama ovog Zakona, a prema Odluci o naknadama za korišćenje javnih puteva za teritoriju grada Beograda, naknade za korišćenje opštinskih puteva i ulica koji pripadaju upravljaču javnih puteva u Beogradau su:

 1. naknade za vanredni prevoz, i to za:
  1. prekoračenje dozvoljene dimenzije,
  1. prekoračenje dozvoljene ukupne mase,
  1. prekoračenje dozvoljenog osovinskog opterećenja,
 2. naknade za postavljanje reklamnih tabli, reklamnih panoa, uređaja za obaveštavanje i oglašavanje pored opštinskih puteva i ulica, odnosno na drugom zemljištu koje koristi upravljač,
 3. naknada za korišćenje delova putnog zemljišta opštinskih puteva i ulica i drugog zemljišta, koje koristi upravljač,
 4. naknada za postavljanje vodovoda, kanalizacije, električnih vodova, elektronske komunikacione mreže, toplovoda i sl. na opštinskim putevima i ulicama.

Obveznik naknade za korišćenje delova putnog zemljišta opštinskih puteva i ulica i drugog zemljišta koje koristi upravljač je korisnik tog zemljišta. Obveznik naknade za postavljanje vodovoda, kanalizacije, električnih vodova, elektronske komunikacione mreže, toplovoda i sl. na opštinskom putu ili ulici je investitor koji koristi opštinski put ili ulicu za postavljanje instalacija.