ДЕЛАТНОСТ

НАДЛЕЖНОСТ


Скупштина града Београда, на седници одржаној 26. јануара 2017. године, донела је Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда „Путеви Београда” („Сл. лист града Београда“, бр. 04/2017), као предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд. ЈП „Путеви Београда” регистровано је у Агенцији за привредне регистре 16. јуна 2017. године.

Делатност Предузећа:

 • Планирање изградње, реконструкције, организације и заштите јавног пута;
 • Обављање инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији јавног пута;
 • Организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног пута;
 • Заштита и означавање јавног пута;
 • Организовање и контрола наплате накнаде за употребу јавног пута, обављање јавних овлашћења и сл.;
 • Вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве.

Основни пропис којим је уређена делатност Предузећа је Закон о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2018 и 95/2018 – др. закон).

У надлежности Предузећа је издавање следеће документације:

 • Сагласности за раскопавање и/или заузеће улица и општинских путева;
 • Сагласности за постављање инсталација у улицама и општинским путевима;
 • Сагласности за постављање средстава и објеката за оглашавање;
 • Сагласности за одржавање спортских и других манифестација на јавном путу;
 • Дозвола за ванредни превоз;
 • Услова за пројектовање и прикључење за потребе издавања локацијских услова у поступку обједињене процедуре електронским путем, као и услови за укрштање и паралелно вођење;
 • Услова за потребе израде докумената просторног и урбанистичког планирања;
 • Решења о испуњености издатих услова у складу са чланом 17. Закона о путевима.

ЈП „Путеви Београда“ одржава мрежу општинских путева и примарних, секундарних и терцијарних улица у свих 17 београдских општина у дужини од преко 4.400 километара, у складу са Одлуком о категоризацији општинских путева и улица на територији града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 139/2020).

ЈП „Путеви Београда“ одржава саобраћајну сигнализацију на мрежи општинских путева и улица у свих 17 београдских општина (око 650 семафоризованих раскрсница, око 60.000 саобраћајних знакова, око 400.000 м2 хоризонталних ознака на путу итд.), у складу са Одлуком о категоризацији општинских путева и улица на територији града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 139/2020).

Мисија

Предузеће постоји да би својим радом подржало Оснивача у достизању и извршавању законских обавеза и сталном подизању квалитета живота грађана, имајући у виду обављање делатности од општег интереса за град Београд, поверене управљачу пута. Предузеће у сарадњи са Оснивачем, у делокругу пренетих овлашћења за обављање делатности од општег интереса, осигурава континуирано и квалитетно обављање истих, уз сталну бригу о задовољству корисника услуга у процесу вршења делатности. Трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштита пута, у циљу несметаног и безбедног одвијања саобраћаја, у складу са прописима донетим на основу закона, уз поштовање принципа заштите животне средине.

Визија

Визија Предузећа је тежња да настави пословање у духу друштвено одговорне компаније и да буде модел познатог и поузданог Предузећа које у нашим условима може успешно да послује из сопствених прихода. Предузеће тежи ка унапређењу, прилагођавању условима окружења, потребама и захтевима Оснивача, а све у складу са интересима грађана.

Визија Предузећа је да буде успешно и угледно Предузеће у делу:

 • Обезбеђивања безбедних услова коришћења јавних путева града Београда;
 • Ефикасности пружања услуга из области управљања путевима које испуњавају захтеве и очекивања корисника;
 • Повећање прихода од накнада у складу са позитивним прописима који дефинишу ову област.

Циљеви

Циљеви Предузећа представљају примарну планску одлуку у поступку развоја Предузећа и одређују се у складу са основним принципима доброг пословања и управљања. Циљевима Предузећа су подређене све друге планске одлуке и појединачни планови и програми. Циљеви су најзначајнији покретачи укупне активности Предузећа и средство контроле ефикасности рада.

Кључни средњорочни и дугорочни циљеви Предузећа су:

 • Повећање сопствених прихода Предузећа;
 • Унапређење и проширење информатичког система у циљу подизања квалитета услуге и формирања јединствене базе података.
ОРГАНИЗАЦИОНА

ШЕМА


ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ


ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊАФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ<