ПИТАЊА

ОДГОВОРИ


Који је поступак подношења захтева за реконструкцију улица на територији града Београда?

Реконструкција улица и већи радови се изводе на основу Програма радова Секретаријата за саобраћај који доноси Градоначелник, коме предлог Програма достављају на усвајање ЈП „Путеви Београда“ и Секретаријат за саобраћај, на основу предлога и приоритета које дефинишу градске општине, а у складу са опредељеним средствима буџета града Београда. Узимајући наведено у обзир, неопходно је да се обратите надлежној градској општини.

Да ли је ЈП „Путеви Београда“ задужено за санацију ударних рупа и улегнућа на коловозу и тротоару?

У надлежности ЈП „Путеви Београда“ је одржавање пута и путне инфраструктуре (јавних путева и путних објеката, саобраћајне сигнализације и опреме). У складу са наведеним, Надзорни орган ЈП „Путеви Београда“ након обиласка локације, уколико је пријава оправдана, издаје налог извођачу радова да санира оштећење.

Спада ли под надлежност ЈП „Путеви Београда“ одржавање унутарблоковских површина?

Површина унутар блока није јавна саобраћајна површина, те стога одржавање поменуте површине није у надлежности ЈП „Путеви Београда“. За одржавање исте потребно је да се обратите надлежној градској општини.

Ко је дужан да санира раскопану површину након отклањања хитног квара или након постављања нових инсталација у трупу пута?

Поправку коловоза или тротоара после отклањања хитног квара на инсталацијама у трупу пута, као и након завршетка постављања нових инсталација у трупу пута, врши инвеститор радова на поправци, односно постављању инсталација. Уколико се не поступи по надлежности, пријаву је потребно упутити Секретаријату за инспекцијске послове.

Да ли је у надлежности ЈП „Путеви Београда“ постављање нове саобраћајне сигнализације и опреме?

Захтев за постављање нове саобраћајне сигнализације и опреме на терену, потребно је упутити Секретаријату за саобраћај. ЈП „Путеви Београда“ се, између осталог, баве редовним одржавањем постојеће саобраћајне сигнализације и опреме на јавним саобраћајним површинама, која је постављена у складу са Решењем о техничком регулисању донетим од стране Секретаријата за саобраћај.

Коме је потребно да се обратимо за чишћење снега и леда са саобраћајница?

У складу са Оперативним планом одржавања улица и општинских путева на територији града Београда у зимском периоду, који доноси Секретаријат за саобраћај, ЈП “Путеви Београда” организује одржавање улица и општинских путева, пешачких стаза на мостовима, надвожњацима и подвожњацима у зимским временским условима, преко ЈКП „Београд пут“. Овим планом су дефинисани приоритети и рокови за извршење. Наведеним планом дефинисано је и ко одржава остале јавне површине, а надзор врши Секретаријат за инспекцијске послове.

Коме је потребно да се обратимо за накнаду штете насталу услед оштећења коловоза?

ЈП „Путеви Београда“ врши накнаду штете (материјалне и нематеријалне) насталу услед оштећења коловоза на општинским путевима и улицама које су у надлежности Предузећа. Захтеви се предају на писарници, Улица Жоржа Клемaнсоа 19 (сутерен), радним данима од 8 до 15 сати, поштом или електронском поштом (prijava.stete@putevibeograda.rs). Упутство за остваривање права на накнаду материјалне и нематеријалне штете можете видети ОВДЕ.

Коме је потребно да се обрати инвеститор, за издавање сагласности за заузеће тротоара или друге јавне саобраћајне површине и за постављање инсталација?

У надлежности ЈП „Путеви Београда“ је издавање Сагласности за раскопавање и/или заузеће улица и/или општинских путева као и издавање Сагласности за постављање инсталација у улицима и/или општинским путевима. Упутство, захтев и обрасце можете видети ОВДЕ.

Да ли ЈП „Путеви Београда“ издаје дозволе за обављање ванредног превоза на територији града Београда?

ЈП „Путеви Београда“ издаје дозволе за обаљање ванредног превоза (појединачне и временске). Захтеви и попуњени обрасци се предају на писарници, Улица Жоржа Клемaнсоа 19 (сутерен), радним данима од 8 до 15 сати. Упутство, захтев и обрасце можете видети ОВДЕ.

Да ли је ЈП „Путеви Београда“ надлежно за издавање сагласности за постављање средстава и објеката за оглашавање на јавним саобраћајним површинама?

У надлежности ЈП „Путеви Београда“ је издавање Сагласности за постављање средстава и објеката за оглашавање на јавним саобраћајним површинама. Упутство, захтев и обрасце можете видети ОВДЕ.